Rady pro zákazníky

Příprava základu

Dodané náší firmou konstrukce montujeme na zaklady připravené dřive zákazníkem.

Před instalací: Podklad pod garáží musí být připraven samostatně
K přípravě by měli vědět, že:

Příprava základu
Příprava základu
  • Je třeba nejprve vyhladít a vyrovnat ternen aby garáž stála vodorovně
  • Nejlepším řešením je, aby potěr byl větší o 20 cm od garáže ( náleží udržet úhlopříčku)
  • Garáž stojí na zemi a je umístěny na betonové tvárnice
  • Počet bloků musí být přizpůsobeny rozměrové do garáží (4,6 nebo více)
  • Garáž je možna postavit na zámkovou dlažbu

Obchodní podmínky

I. Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíčů.

II.Zboží zakoupené můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí  na vlastní náklady.

III. V případě podnikatele uzavírající smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti platí:  Záruka za jakost se sjednává v délce 1 roku. V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.Prodávající je povinen vrátit peníze do třiceti dnů ode dne obdržení zboží kupujícím. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu bez ohledu na zavinění kupujícího nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 {bfdab0e40b345374d698842f345fad917dcd18cf9b8c793ceeb07e6ff995869e} z kupní ceny zboží za každý den prodlení s vrácením zboží, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží.

 IV. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit a to nejpozději do 2 pracovních dnů od přijmutí zboží.

V. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků: Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Dodání chybějícího množství zboží. Přiměřenou slevu z kupní ceny. Odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou.

 VI.Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena: Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.

VII.V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím proces mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce bude zahájen na návrh spotřebitele. Spotřebitel bude moct podat návrh u České obchodní inspekce do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. reklamace). Obsahové náležitosti návrhu upravuje ZoOS v § 20n. Jelikož se zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu považuje za uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okolnosti, které právo zakládá, podle § 647 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (§ 20p ZoOS) od zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu neběží promlčecí lhůty. Nebude-li návrh obsahovat zákonem stanovené náležitosti, vyzve ČOI spotřebitele k jejich doplnění ve lhůtě 15 dnů (§ 20q odst. 1 ZoOS).